• HAKKIMIZDA
  • YÖNETİM
  • BİRİMLER
  • İLETİŞİM
  • Ara
Yönetmelik


KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


Erciyes Üniversitesinden;

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma ve çalışma grupları: Erciyes Üniversitesi Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezinde oluşturulan danışma ve çalışma gruplarını,
b) İlgili anabilim ve bilim dalları: Üniversitenin/Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinin; anabilim dalları ve bu anabilim dalları bünyesinde faaliyet gösteren tıbbi cihazların ve/veya teknolojilerin kullanıldığı ilgili bütün birimleri, Mühendislik Fakültesinin; biyomedikal, elektrik-elektronik, bilgisayar, makine, mekatronik, malzeme bilimi ve mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesinin fizik, kimya ve biyoloji bölümlerini,
c) Merkez (ERKAM): Erciyes Üniversitesi Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Tıp Fakültesi: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesini,
e) Tıp Fakültesi hastanesi: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerini,
f) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; tıbbi teşhis ve tedavi amaçlı cihaz teknolojilerinin geliştirilmesinde, bakımında ve işletilmesinde mühendislik bilgi birikimi ve tekniklerini kullanarak sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmak, Türkiye’nin biyomedikal mühendisliği alanında araştırma potansiyelini geliştirmek, tıbbi cihazlar konusunda dışa bağımlılığı azaltmak için, Tıp Fakültesinde Merkezle ilgili anabilim ve bilim dallarıyla ve Üniversitenin Mühendislik Fakültesinde Merkezle ilgili bölümleri arasında işbirliğini tesis ederek bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, biyomedikal mühendisliği öğrencilerine, biyomedikal mühendisliği bölümü ile koordinasyon halinde staj ve/veya uygulama dersleri imkanı oluşturmak, bu alanda daha pratik ve güncel bilgilere ulaşmalarını sağlamak, biyomedikal mühendisliği eğitim-öğretimine katkıda bulunmaktır.
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
a) Alınan cihazların testi, kabulü ve şartnameler konusunda danışmanlık hizmetleri vermek,
b) Lisans bitirme projeleri, lisansüstü eğitim projeleri ve araştırma projeleri ve benzeri konularda tıbbi teknolojiler ile ilgili projeler geliştirmek,
c) Tıbbi cihaz tasarımı ve araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapmak,
ç) Mevcut cihaz ve/veya sistemlerde modifikasyon yapmak,
d) Tıbbi cihazların kalibrasyonunu yapmak,
e) Hizmet içi eğitim programları, ulusal ve uluslararası seminerler, sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek,
f) Dergi, kitap ve benzeri yayın faaliyetlerinde bulunmak,
g) Tıbbi cihazların/sistemlerin bakımı, onarımı ve bu konularda hizmet alımları için danışmanlık hizmeti vermek,
ğ) Temel bilimlerdeki biyomedikal cihaz teknolojisi gerektiren bütün laboratuvar cihazlarının tasarımını yapmak, Merkezde üretmek, Merkezde üretilemeyenlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre alımını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Danışma ve Çalışma Grupları, Görevleri

Merkezin Yönetim Organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,
ç) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,
e) Danışma ve çalışma grupları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
f) Merkezin, Tıp Fakültesi hastanesi ile koordinasyonunu sağlamak,
g) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görev ve sorumluluklarını etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek,
ğ) Merkezin bütün iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek,
h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Tıp Fakültesi hastanesi başhekimi veya başhekim yardımcılarından biri ile Üniversitenin Fen Edebiyat, Mühendislik ve Tıp Fakültelerinin ilgili anabilim veya bilim dallarında çalışan öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerileri doğrultusunda danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak, danışma ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları ile süresini belirlemek, bu gruplar tarafından yapılacak işleri düzenlemek,
b) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını hazırlamak, Merkezin gündemindeki ilgili projeleri hazırlayarak karara bağlamak, gerektiğinde Müdüre bu konularda düzenleme yetkisi vermek.
Danışma ve çalışma grupları, görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin faaliyet alanlarında oluşturulacak danışma ve çalışma gruplarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Danışma ve çalışma grupları; Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla, belirli ve uzmanlık isteyen konularla ilgili, geçici veya sürekli olarak uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunulmasını sağlamak ve Merkezin çalışmalarına katkıda bulunmak için oluşturulur. Yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkezde görevli personel, Üniversitede çalışan veya geçici görevlendirmeyle Üniversiteye gelen idari ve akademik personel, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile danışma ve çalışma gruplarında görevlendirilebilir.
b) Merkezde; kalibrasyon hizmetleri, biyomedikal cihaz teknolojisi danışma ve bakım-onarım, biyomedikal cihaz tasarım ve uygulama danışma ve çalışma grupları sürekli olarak faaliyet gösterir. Bunların dışında bir danışma ve çalışma grubu oluşturulmasına Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu karar verir.
(2) Danışma ve çalışma gruplarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda belirlenen uygulama ve araştırma sahasında faaliyette bulunmak,
b) Belirlenen uygulama ve araştırma sahasındaki faaliyetleri etik ve bilimsel kurallar çerçevesinde daha iyi ve verimli hale getirmeye çalışmak,
c) Diğer danışma ve çalışma grupları ile koordinasyon halinde faaliyet göstermek,
ç) Belirlenen uygulama ve araştırma sahası ile ilgili bilimsel ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası toplantılara, ders ve seminerlere katılmak yada bu konularda ders ve seminerler vermek, eğitim çalışmalarına katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mali konular
MADDE 12 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür, Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Adres : Köşk Mahallesi, Dede Efendi Sokağı 38030 Melikgazi / KAYSERİ
Telefon : 0352 437 93 45
Faks : 0352 437 93 45
Öğrenci İşleri : 0352 437 93 45
E-Posta : erkamerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu